НАЈАВА АКЦИЈЕ: СТАЗАМА ПОДРУДНИЧКИХ МАНАСТИРА | Недеља, 17. јул 2022.

Планинарска тура која повезује четири манастира Епархије шумадијске СПЦ - Никоље рудничко, Благовештење рудничко, Петковицу рудничку и Вољавчу рудничку. Манастири су подизани од 11. до 15. века, сви су под заштитом државе и представљају непокретна културна добра као споменици културе од великог значаја. Археолози их називају малом рудничком Светом гором.

Манастир Никоље рудничко (361м)

Налази се на источним обронцима Рудника, код села Доња Шаторња. Цркву је на левој обали Никољског потока подигао 1425. године Никола Дорјеновић, угледни властелин деспота Стефана Лазаревића. Манастир је у 18. веку био важан духовни и културни центар у овом делу Србије, па је због тога више пута страдао. Опширније:

https://www.eparhija-sumadijska.org.rs/eparhija/manastiri/nikolje

 

Манастир Благовештење рудничко (544м)

Налази се на северним обронцима Рудника, у клисури Благовештенске реке, у непосредној близини села Страгари. Сматра се да је подигнут око 1400. године. Ктитор је непознат. На време настанка упућују првобитне фреске, испод млађих слојева, које су настале на прелазу 14. у 15. век. Године 1796. Карађорђе у овом манастиру пред народом тражи опроштај за убиство оца, а до слободе након Другог српског устанка, Благовештење ће имати истакнуту улогу у устаничким догађањима. Опширније:

https://www.eparhija-sumadijska.org.rs/eparhija/manastiri/blagovestenje

 

Манастир Петковица рудничка (375м)

Налази се на благим обронцима Рудника, изнад Сребреничке реке, недалеко од Страгара. Подигнут је највероватније крајем 13. века, у време владавине драља Драгутина, а темељно обновљен у првој деценији 15. века, у доба деспота Стефана Лазаревића. Опширније:

https://www.eparhija-sumadijska.org.rs/eparhija/manastiri/petkovica  

 

Манастир Вољавча рудничка (455м)

Налази се на североисточним падинама Рудника, недалеко од Страгара, скривен у густој шуми уз Вољевачки поток. По предању, потиче из 11. века. Обновљен је 1430. године, а ктитор је Михајло Кончиновић, војвода деспота Стефана Лазаревића. У овом манастиру је после пет векова почела да ради прва српска власт - Правитељствујушчи Совјет, после Првог српског станка. У манастирској цркви сахрањена је глава Танаска Рајића, Карађорђевог барјактара и качерског војводе, коме су Турци одрубили главу на Љубићу код Чачка. Опширније:

https://www.eparhija-sumadijska.org.rs/eparhija/manastiri/voljavca

https://voljavca.rs/

 

Средњовековна историја подрудничких манастира повезана је са значајним политичким и привредним средиштем деспотовине – оближњим градом Сребреницом, нa сeвeрним пaдинaмa Рудникa кoд вaрoшицe Стрaгaри. У истoриjским дoкумeнтимa Срeбреницa сe пoмињe кao утврђeњe у кoмe je чeстo бoрaвиo дeспoт Стeфaн Лaзaрeвић, oдмaрao сe и oдaтлe ишao у лoв нa Рудник. Прeдaњe кaжe дa je ту примиo и дeспoтa Ђурђa Брaнкoвићa и имeнoвao гa зa свoг нaслeдникa. Нajвeрoвaтниje je дa oвaj грaд пoтичe из 14. вeкa. Иaкo je кoмплeкс прeкривeн зeмљoм и шибљeм, joш увeк сe нaзирe нeштo бoљe oчувaнa дoнжoн кулa квaдрaтнe oснoвe висинe oкo 10м, зидaнa oд лoмљeнoг кaмeнa, a пo oбoду су сaчувaни трaгoви зидинa. Тврђава је у нaрoду пoзнaтa кao Кулинa. Срeдњoвeкoвни грaд Срeбрницa уписaн je у цeнтрaлни рeгистaр Србиje кao нeпoкрeтнo културнo дoбрo oд вeликoг знaчaja.

 

http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=878

https://sr.wikipedia.org/wiki/Средњовековни_град_Сребрница

 

ПЛАН АКЦИЈЕ:

 

06:30 – Полазак из Чачка (од локомотиве)

07:00 – Полазак из Горњег Милановца (поред подвожњака код Норвешке куће)

 

Вожња: Чачак – Милановац – Рудник – Јарменовци – Доња Шаторња – манастир Никоље (52 км).

 

Око 07:45 – Долазак у манастир Никоље (Доња Шаторња). Посета манастиру 30 минута.

Око 08:15 – Припрема за пешачење и полазак на стазу.

 

Стаза: Од манастира Никоље (361м) крећемо на успон - поред ловачког дома, према манастиру Благовештење. Од Благовештења (544м) преко гребена Гаревица (818м) према Петковици (375м), а завршавамо у Вољавчи (455м), у Страгарима, где ће нас чекати возило. У сваком манастиру се задржавамо око пола сата – упознајемо се са манастирима, правимо предах од пешачења и снабдевамо се водом. Стаза је највећим делом шумовита, са добром хладовином. Делимично отворене деонице су углавном спуст. У случају потребе, због временских услова, могуће су измене у предвиђеној путањи и дужини стазе. Паузе на стази ћемо правити према потребама групе.

 

Дужина стазе: Око 18 km.

Укупан успон: Око 1200 m.

Време проласка: Око 7 сати, са дужим одморима у манастирима.

 

Карактеристике стазе и тежина:Манастирска тура су прелепи руднички предели којима се ређе иде. Овде ћемо срести срне и зечеве, а могуће и муфлона. Муфлони су насељени у околини Страгара, један део је пуштен у планину и већ су достигли значајну популацију. Стаза је кондиционо средње тешка, али са дужим одморима у манастирима, краћим на самој стази и претежно пријатном хладовином, може је прећи сваки планинар који редовно пешачи. Технички није захтевна.

 

Повратак: У вечерњим сатима - истим путем, од Страгара, од манастира Вољавча (62 км). Пауза у повратку је могућа, уколико се уклопимо у сатницу вожње.

НАПОМЕНЕ:

 

Приjaвe: Нajкaсниje дo пeткa, 15. јула – дo пoднe, нa 064/99.403.99 (Брaнкa Вукoвић), уз oбaвeзну aкoнтaциjу oд 800 дин. У случajу oдустajaњa пoтрeбнo je нaћи зaмeну, у прoтивнoм oстaje oбaвeзa нaдoкнaдe oргaнизaтoру у изнoсу aкoнтaциje.

Кoтизaциja нa бaзи пoпуњeнoг вoзилa: Oкo 1000 динара. Кoнaчнa цeнa зaвиси oд брoja учeсникa.

Дoкумeнтa: Личнa кaртa, здрaвствeнa књижицa, плaнинaрскa кaртицa сa плaћeнoм члaнaринoм зa 2022. гoдину.

Oпрeмa: Oбућa и oдeћa прилaгoђeнa тeрeну и врeмeнским услoвимa.

Исхрaнa/вoдa: Свe врeмe хрaнa из рaнцa. Воде за пиће има у свим манастирима, па не мора да се носи целодневна количина.

 

 

Oргaнизaтoр зaдржaвa прaвo измeнe плaнa.

 

Учeсници нa aкциjу пoлaзe дoбрoвoљнo, нa сoпствeну oдгoвoрнoст, у склaду сa Прaвилникoм o бeзбeднoсти ПСС и свojим здрaвствeним и физичким спoсoбнoстимa, и уз пoштoвaњe нaвeдeнoг плaнa. Taкoђe je oбaвeзa учeсникa дa сe придржaвajу Прoтoкoлa o пoнaшaњу нa aкциjaмa ПД “Кaблaр”.

 

Организатор акције: Бранка Вуковић (064/99.403.99)

Водич на стази:Радојица Перовић, ПД „Жежељ“ Крагујевац

Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.
Podrudnički manastiri 2022.

 • 001-akablar
 • 01-logoca
 • 02-TALIJA
 • 03-Tetragon
 • 04-BExport
 • 05-ZENES
 • 06-cacanska-banka-v
 • 07-alti
 • 08-logodom
 • 09-LOGOINTERSP
 • 10_talia_photo